กฎกระทรวง / ระเบียบ / ข้อบังคับ

กฏกระทรวง
กฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙   ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗   ดาวน์โหลด

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ระเบียบ ว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ. ๒๕๕๐   ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๒   ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕   ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตภัทร พ.ศ. ๒๕๕๖   ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล พ.ศ. ๒๕๕๓   ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานศาสนการ พ.ศ. ๒๕๕๔   ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๖   ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๑   ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐   ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วยพระจริยานิเทศก์ พ.ศ. ๒๕๔๗   ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วยพระปริยัตินิเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑   ดาวน์โหลด

ข้อบังคับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒   ดาวน์โหลดคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,502