พระราชบัญญัติ / พระราชกำหนด / พระราชกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติ
1. พระราชบัญญัติ การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 [ดาวน์โหลด]
2. พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 [ดาวน์โหลด]
3. พระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 [ดาวน์โหลด]
4. พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
[ดาวน์โหลด]
5. พระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
[ดาวน์โหลด]


พระราชกำหนด
1. พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2547 [ดาวน์โหลด]


พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 [ดาวน์โหลด]


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 56,209