ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๑)
-ว่าง-
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๒)
-ว่าง-
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๓)

 

นายสิปป์บวร แก้วงาม
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายอินทพร จั่นเอี่ยม
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 นายสิทธา มูลหงษ์
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

ว่าง
ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล
นางสาวสุวรรณี  แก้วมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ

นายภาณุพงศ์  คงเชื้อจีน
เลขานุการกรม
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน
ว่าง
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

 


ว่าง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

กลุ่มงานขึ้นตรง

 

นางปนัดดา สายคำมี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันและปราบปรามทุจริต
นางหนึ่งฤทัย พูลลา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
นางสาวอุบลวรรณ  ศรีอริยะกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจ
สอบภายใน


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,502