JA slide show
 
Home
พิธีเปิดโครงการพัฒนาการศึกษาสงฆ์จังหวัดเลยสู่อาเซียน
วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 04:35

ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ได้ดำเนินการจัดอบรมถวายความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาสงฆ์ สู่อาเซียน แด่พระสังฆาธิการ ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลีและแผนกสามัญศึกษา รวมทั้งครู พนักงานศาสนการด้านการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รวม ๒๖๐ รูป/คน เพื่อเสริมสร้างความรู้และการตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของสถาบันการศึกษาสงฆ์ ในการช่วยส่งเสริมบทบาทแนวทางในการพัฒนาพลเมืองอาเซียน ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายของศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธ์

ได้รับเกียรติจากนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายฯ และได้รับเกียรติจากนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และพบปะคณะสงฆ์ ครู-อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านติ้ว ตำบลกุดปอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

โครงการพัฒนาการศึกษาสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 03:32

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รับชันสากล จังหวัดเลยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในสังคมในการป้องกันการทุจริตและเพื่อแสดงออกถึงพลังในการต่อต้านการทุจริตและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดเลยและประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

ร่วมงานวันต่อต้านทุจริต

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ พระครูกิตติสารสุมณฑ์ ขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2014 เวลา 03:09

ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ร่วมกับวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จัดพิธีอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ และงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๖๓ ปี พระครูกิตติสารสุมณฑ์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเลย ขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)

พิธีแต่งตั้งสมณศักดิ์

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2014 เวลา 07:49

ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยเป็นผู้ประสานงานฝ่ายสงฆ์ในรัฐพิธีและนิมนต์พระสงฆ์-สามเณร จำนวน ๘๘ รูป รับบิณฑบาต ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลยถวายพระพร

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
จัดแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
วันพุธที่ 03 ธันวาคม 2014 เวลา 04:07

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการขึ้น โดยมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู และจังหวัดเลยเลย จำนวน ๔๗ โรงเรียน เข้าร่วมประกวดแข่งขัน และจัดนิทรรศการทางวิชาการ

โดยมีนายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย กล่าวรายงาน

แข่งขันทักษ

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพพระปิยทัสสี อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลย
วันจันทร์ที่ 24 พฤษจิกายน 2014 เวลา 04:21

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระปิยทัสสี ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ฌาปกิจสถานชั่วคราววัดป่าผาเจริญ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน จำนวนมาก ร่วมพิธีดังกล่าว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ประสานงานและสนองงานคณะสงฆ์พิธีพระราชทานเพลิง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ติดต่อเรา/ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดเลย

จำนวน ๑๕ แห่ง ได้แก่
วัดเนรมิตวิปัสนา อำเภอด่านซ้าย โทร. ๐๘๙๔๒๖๔๒๓๓
วัดถ้ำแสงธรรมพรหมาวาส อำเภอปากชม โทร.๐๘๑๙๓๖๗๔๔๘.
วัดศรีอุดมวงศ์ อำเภอวังสะพุง โทร.๐๘๙๘๔๐๔๙๖๘
วัดศรีวิชัยวนาราม อำเภอเมืองเลย โทร.๐๘๕๘๕๐๖๖๖๙
วัดศรีบุญเรือง อำเภอวังสะพุง โทร.๐๘๙๕๗๐๒๘๖๒
วัดวังสะพุงพัฒนาราม อำเภอวังสะพุง โทร.๐๔๒๘๔๒๑๒๓
วัดไชยมาศ อำเภอเชียงคาน โทร.๐๘๑๙๖๕๒๕๙๗
วัดร่มโพธิธรรม อำเภอหนองหิน โทร.๐๘๙๔๖๕๕๑๒๙
วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเลย โทร.๐๔๒๘๑๑๑๔๔
วัดผานกเค้า อำเภอภูกระดึง โทร.๐๘๑๗๖๘๕๗๙๓
วัดขามชุม (ธ) อำเภอหนองหิน โทร.๐๘๙๕๗๑๑๘๓๓
วัดศรีสุทธาวาส (ธ) อำเภอเมืองเลย โทร.๐๘๐๙๖๔๖๘๑๑
วัดป่าผาเจริญ (ธ) อำเภอวังสะพุง โทร.๐๘๙๙๘๔๐๒๖๓
วัดเย็นศิระธรรมประทีป (ธ) อำเภอด่านซ้าย โทร.๐๘๑๒๘๐๒๗๐๗
วัดป่านำ้ภู (ธ) อำเภอเมืองเลย โทร.๐๘๖๘๐๙๐๕๖๒
วัดป่าสามัคคีธรรม (ธ) อำเภอหนองหิน โทร.๐๘๙๘๑๒๘๘๙๖

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้บริหาร

ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

วัดสำคัญในจังหวัดเลย

w3
วัดพระธาตุศรีสองรัก(เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา)
บ้านนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
วัดพระธาตุสัจจะ
วัดพระธาตุสัจจะ
บ้านท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
วัดพระธาตุอุโมงค์
วัดพระธาตุอุโมงค์
บ้านยาง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
วัดถ้ำผาปู่
วัดถ้ำผาปู่
บ้านนำ้ภู ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์ชัย
ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว
w4
วัดป่าสัมมานุสรณ์
ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
w6
วัดถ้ำผาบิ้ง
ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
วัดป่าห้วยลาด
วัดป่าห้วยลาด
บ้านสานตม ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ
วัดป่าม่วงไข่
วัดป่าม่วงไข่
บ้านโคนผง ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ

วัดป่าเสี้ยวใต้
วัดป่าเสี้ยวใต้
บ้านเสี้ยวใต้ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร