Get Adobe Flash player
Home บทความทางศาสนา

โครงการหมูบ้านรักษาศีล ๕

ความเป็นมาของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

จังหวัดเลย โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย จัดทำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ดดยใช้หลักธรรมทางพระพุทะสาสนา "หมู่บ้านรักษาสีล ๕ " ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๒. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓. เพื่อให้ประชาชนน้อมนำเอาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต

๔ เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก รักเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเทศชาติสันติสุข


ระยะเวลาในการดำเนินงาน แบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

๑. การขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ ๑ (กันยายน ๒๕๕๗ - สิงหาคม ๒๕๕๗)

ดำเนินการให้มีการลงนามข้อตกลง (MOU)

จังหวัดเลย ได้มีคำสั่งจังหวัดเลย ที่ ๒๘๖๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษา ศีล ๕" จังหวัดเลย จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในเชิงปริมาณ มีหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน ๗๘๕ หมู่บ้าน (จาก ๙๑๖ หมู่บ้านทั้งจังหวัด)

๒. การขับเคลื่อนโครงการระยะที่ ๒ (กันยายน ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘)

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนให้พุทาธสาสนิกชน ครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงาน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน และสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕

๓. การขับเคลื่อนโครงการฯ ระยะที่ ๓

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน ครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงาน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน และมีองค์กรเครือข่ายปกป้องพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

การขับเคลื่อนระยะที่ ๓

การขับเคลื่อนระยะที่ ๓

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๐

การดำเนินการ

จัดประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน ครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงาน สมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน และมีองค์กรเครือข่ายปกป้องพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

ขั้นตอนการดำเนินงานระยะที่ ๑

สนับสนุน ส่งเสริม เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

การรับสมัคร

- รับสมัครที่วัด

-ที่ทำการกำนัน

- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

- ที่ทำการ อบต.


วิธีการ

๑. ท่านเจ้าอาวาสกำหนดวัน ที่จะจัดกิจกรรมเชิญชวนพุทธสาสนิกชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

๒. มอบไวยาวัจกร หรือ กรรมการวัด แจ้งอุบาสก อุบาสิกา ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาด้วย เพื่อบันทึกในใบสมัคร ในวันมาวัด ทำบุญ ฟังเทศน์ รักษาศีล เพื่อให้ชุมชนมีความสุข มีปรองดอง มีสมานฉันท์ มีสามัคคี มีสันติสุขทั่วหน้ากัน

๓. ท่านเจ้าอาวาส เทศน์เรื่อง ศีล ๕ ให้พุทธศาสนิกชนได้รับฟัง

๔. เชิญชวนพุทธศาสนิกชน อธิษฐานจิต รักษาศีล ตามแต่จะทำได้ อาจจะเป็น ๒ ข้อ ๓ ข้อ หรือทั้ง ๕ ข้อ ก็ได้

๕. จัดให้กรรมการวัด ช่วยกรอกใบสมัครแก่ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

๖. วัดทุกวัด รวบรวมใบสมัครส่งเจ้าคณะตำบ ที่วัดสังกัด (หมายเหตุ..ถ้าสามารถถ่ายรูปกิจกรรมได้ ให้แนบส่งมาด้วย)

๗. เจ้าคณะตำบล (จต.) ตรวจนับครบทุกวัดในสังกัดหรือไม่ หากยังไม่ครบ ขอได้โปรดติดตามให้ครบถ้วน)

๘. นำส่งเจ้าคณะอำเภอ ต่อไป

๙. เจ้าคณะอำเภอ รวบรวม ทำใบรายงานส่ง เจ้าคณะจังหวัด เพื่อมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

๑๐. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยรายงานผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ทราบผ่านทางเว็ปไซต์ www.sila5.com

การขับเคลื่อนโครงการระยะที่ ๒

ในระยะที่ ๒ ของโครงการ

อยู่ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ถึง กันยายน ๒๕๕๘


การดำเนินการ

จัดประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน และสมัครปกป้องพระพุทธศาสนา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕