Get Adobe Flash player
Home กิจกรรมทางศาสนา

กิจกรรมทางศาสนา

พระพุทธศาสนาคือลมหายใจแห่งแผ่นดิน

"พระพุทธศาสนาในเมืองไทยมีภัยรอบด้าน"

ในโลกปัจจุบันการจะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้พระเณรได้มีความรู้ มีการศึกษาทั้งธรรมะและวิชาการทางโลก ความรู้อย่างพระก็ต้องเพราะเป็นเรื่องพระศาสนาแต่ก็ต้องรู้ความรู้ชาวบ้านเขาด้วย

ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการวางแผนเพื่อให้พระพุทธศาสนาไปอยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลก ผู้ที่จะรับภาระหน้าที่อันหนักหน่วงนี้ได้ก็คือพระเณรนั่นเอง จึงจำเป็นจะต้องให้พระเณรมีการศึกษารู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอายุยังน้อยต้องเรียน เรียนอะไรก็ได้ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย อย่าอยู่เฉยๆ เพราะพระเณรจะต้องรับภาระธุระพระศาสนาแต่หลวงพ่อแก่แล้วคนแก่จะทำอะไรได้แต่ให้หายใจอยู่เฉยๆก็ยังแย่แล้ว

พระพุทธศาสนาในเมืองไทยมีภัยรอบด้านซึ่งกำลังแทรกเข้ามาทุกรูปแบบพระพุทธศาสนาอาจจะล้มครืนลงวันใดก็ได้แต่พระก็ยังเหมือนปลาอยู่ในนำเย็นจึงตายใจว่าพระพุทธศาสนาตั้งมั่นเจริญรุ่งเรืองในเมืองไทยก็เลยไม่รู้สึกถึงความล่มสลายซึ่งกำลังใกล้เข้ามา ให้มองไปข้างหน้าอีก ๔๐ ปี โดยกำหนดดูผลแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งละ ๑๐ ปี ในทุกๆ ๑๐ ปี ก็ต้องดูความเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี และในแต่ละปีนั้นก็ต้องดูความเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันอีกด้วยจนกว่าจะถึง ๕๐ ปี เพื่อให้คาดการณ์ว่าอีก ๕๐ ปี ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วเราจะทำอย่างไร

มองให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีต ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตของสังคมและขอโลกความเปลี่ยนแปลงมีอยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่งกับพระพุทธศาสนา มีเช่นนั้นแล้ว พระพุทธศาสนาในอินเดีย ในปากีสถาน บังคลาเทศ และในอัฟกานิสถานเป็นตัวอย่างก็คงไม่ล่มสลายถ้าสามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและสังคมและของโลกที่จะเกิดขึ้นในอีก ๕๐ ปีข้างหน้าก็จะทำให้สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในเมืองไทยได้ด้วย ซึ่งก็คือ อนาคตของพระพุทธศาสนาทั้งหมดนั่นเอง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ที่มหาวิทยาลัยนาลันทาในอดีตจนเป็นเหตุให้พระที่ยอมสละชีวิต เพื่อพระพุทธสาสนาต้องถูกฆ่าตายหมู่พร้อมกันมากกว่า ๘,๐๐๐ องค์เหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่พระและชาวไทยควรจะนำมาเตือนสติอยู่เสมอว่า"อย่าประมาท"อย่านึกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธมองไปทางไหนก็มีแต่วัดมองไปทางไหนก็เห็นแต่จีวรเหลืองอร่ามแล้วเหตุการณ์อย่างมหาวิทยาลัยนาลันทาจะเกิดขึ้นไม่ได้

"นำร้อนปลาเป็น นำเย็นปลาตาย"ชั่วเพียงวินาทีเดียวทุกอย่างก็พลิกได้ นี่มองอย่างประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์มันมีมันเกิดมาแล้ว อย่าประมาท ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ.

นี่เป็นเพียงบทความบางตอนที่ชาวพุทธอย่างเราเมื่อได้อ่านได้ซึมซับข้อคิดที่พระผู้ใหญ่ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการมองโลกอย่างที่ควรจะเป็น นั่นก็คือ การตั้งอยู่และดับไปด้วยความไม่ประมาท

(พระโอวาทของสมเด็จเกี่ยว อุปเสโณ วัดสระเกศ)

ทำไมต้องมีธรรมนูญวัด

        ทำไมต้องมีธรรมนูญวัด

        ธรรมนูญวัด คือ ระเบียบของวัดว่าด้วยการบริหารจัดการวัด เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติระหว่าง เจ้าอาวาส ภิกษุ สามเณร มรรคทายก อุบาสก อุบาสิกาที่อยู่ในวัดและนอกวัดด้วย วัดที่มีธรรมนูญวัดจะทำให้เกิดประโยชน์ดังนี้
        ๑. แบ่งเบาภาระของเจ้าอาวาส ที่ไม่ต้องออกคำสั่งในเรื่องต่างๆให้ยุ่งยาก เพราะเป็นระเบียบที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับวัดได้ทราบร่วมกันแล้ว
         

        ๒. ทำให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพราะมีระเบียบและกฎข้อบังคับเป็นที่รับรู้ร่วมกันแล้ว
        ๓. ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าอาวาสกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัด เพราะทุกคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดได้รู้ระเบียบ กฎข้อบังคับของวัดแล้วตามประกาศ
        ๔. ทำให้การปฏิบัติงานของทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่มีอุปสรรค หรือหากจะมีปัญหาก็จะมีน้อยที่สุด
        ๕. คำพูดที่ว่า "เจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัด" จะไม่มีอีกต่อไป เพราะทุกคนจะรู้และเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ของตนเอง

 

           โทษของการไม่มีธรรมนูญวัด
     

        ๑. เจ้าอาวาสจะต้องทำงานหนักเพราะต้องบริหารงานและแก้ปัญหาของวัดด้วยตนเองทุกวัน
        ๒. ขาดความไว้วางใจจากคนที่อยู่นอกวัดเพราะไม่รู้ว่า วัดทำอะไรกันบ้าง
        ๓. จะมีปัญหาข้อขัดแย้งของคนที่ทำงานร่วมกันอยู่ในวัดอยู่เสมอ เพราะต่างคนต่างคิดว่า สิ่งที่ตนคิดสิ่งที่ตนเองทำนั้นถูกต้องเสมอ
        ๔. คนใกล้วัดไม่ให้ความร่วมมือ เพราะวัดไม่เปิดโอกาสให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด
        ๕. เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้นำชุมชน และเจ้าอาวาส ได้ง่าย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประเทศไทยศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

" ขอให้เราทั้งหลายได้มีพลังทุกส่วนในการที่จะนำพระพุทธศาสนา ขึ้นไปสู่ความเป็นดวงประทีปแห่งโลก และสามารถดับทุกข์ร้อนปัญหาต่างๆ ของชาวโลกได้

ขอให้ท่านทั้งหลาย ได้มีพี่มีน้องเกิดขึ้นแล้วจากประเทศต่างๆ ถึง ๑๔๐ ประเทศ "สัมโมทณียกถาของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ต่อผู้นำชาวพุทธทั่วโลก เนื่องในวันวิสาขบูชานานาชาติ โดยที่ประชุมได้ออกแถลงการณ์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช ๒๕๔๘

การกำหนดรู้นิวรณ์

การกำหนดรู้นิวรณ์
       นิวรณ์ หมายถึง ธรรมอันกั้นจิตของบุคคลไว้ไม่ให้บรรลุความดีงาม

       นิวรณ์แต่ละประเภทที่เกิดขึ้นผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจและกำหนดให้ถูกต้อง ถ้าไม่กำหนดรู้หรือแก้ไขให้ถูกต้องแล้วสิ่งนี้ก็จะสะสมอยู่ในใจจนยากแก่การแก้ไข ทำให้เราไม่ประสบความก้าวหน้าใน การปฏิบัติหรือการทำความดีในด้านอื่น ๆ อีกต่อไป วิธีกำหนดมี ดังนี้
วิธีกำหนดนิวรณ์ ๕ คือ

อ่านเพิ่มเติม...