Get Adobe Flash player
Home ข่าวสำนักพุทธ

ข่าวสำนักพุทธ

เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดท่องเที่ยวจังหวัด) วัดถ้ำผาปู่

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดท่องเที่ยวจังหวัด) วัดถ้ำผาปู่

ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf)

พิิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และมอบวุฒิบัตรชาวพุทธต้นแบบ

ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จังหวัดเลยได้รับเกียรติจากพระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺญมหาเถร) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักาาศีล ๕ และมอบวุฒิบัตรชาวพุทธต้นแบบ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย บ้านท่าบุ่ง ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

พระเถระและแขกผู้มีเกียรติเข้าถวายสักการะ ประกอบด้วย

-พระราชวีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดเลย

-พระราชวรเมธี รองอธิการฝ่ายบริหาร

-พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

-พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

-พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

-พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย

-นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

-ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย

-นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

-นายสิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

-นายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดเลย

จังหวัดเลยมีประกาศให้ทุกหมู่บ้านในจังหวัดเลยเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้แนวทางในการเสริมสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ซึ่งจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืน และเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมีดำริที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้พุทธศาสนิกชน ได้น้อมนำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย ไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่น ไม่ทุจริตคิดโกง ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่หลอกลวงกล่าวเท็จ และไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษ โดยมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อนโครงการในการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว กำหนดเป้าหมายทุกตำบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมตั้งเป้าตัวชี้วัดให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน ๔ ปี (ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) และจังหวัดได้จัดทำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดเลย ขึ้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครองการดังกล่าว ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จังหวัดเลยจึงประกาศให้ หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในจังหวัดเลยเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดเลย โดยจังหวัดจะได้ดำเนินการติดตามประเมินผล เมื่อหมู่บ้านใดผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะได้ประกาศเป็นหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

โครงการอบรมไวยาวัจกรวัด และเวทีเสวนางานบุญปลอดเหล้าและการพนัน

อ่านเพิ่มเติม...