Get Adobe Flash player
Home วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

"อุปถัมภ์ คุ้มครอง เผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และสนองงานคณะสงฆ์อย่างมืออาชีพ"


พันธกิจ


๑. ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน

๒. จัดการศึกษาสงฆ์ให้มีคุณภาพ

๓. เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแห่งประชาชน

๔. อุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

๕. พัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองงานคณะสงฆ์และราชการได้อย่างมืออาชีพ