Get Adobe Flash player
Home หมายเลขโทรศัพท์พระสังฆาธิการในจังหวัดเลย

ติดต่อ/ประสานงานพระสังฆาธิการ

ฝ่ายมหานิกาย

๑. เจ้าคณะจังหวัดเลย

- พระราชวีราภรณ์ (เสาร์ ป.ธ.๗) วัดศรีบุญเรือง๐๘ ๔๗๙๓ ๓๕๗๕

- เลข.จจ. พระครูสุตคุณาลงกรณ์(ชาญณรงค์ ป.ธ.๓) ๐๘๙๘๔๒๓๗๖๑

๒.จอ.เมือง

- รักษาการฯ

- เลข.จอ. พระปลัดยง นิติสาโร วัดศรีบุญเรือง ๐๘๓๓๖๓๐๑๒๘

๓.จอ.วังสะพุง

- พระครูอุดมคุณากร รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอวังสะพุง ๐๖๑๐๔๓๕๒๘๕,๐๖๑๐๔๓๕๒๘๒

- เลข.จอ. -พระปลัดนิเวช มหาปุญฺโญ ๐๘๓๓๔๓๑๔๒๔

๔.จอ.เชียงคาน

- พระครูสิริปัญญาวิสุทธิ์(ปั่น ป.ธ.๖) ๐๔๒๘๒๑๓๐๙

- เลข.จอ. -พระสมุห์ภูวดล มงฺคโล ๐๘๕๗๔๔๓๑๐๐

๕.จอ.ท่าลี่

- พระครูประสิทธิวรญาณ(ทองสี ป.ธ.๓) วัดโพนข่า ๐๘๙๘๖๓๘๒๓๑

- เลข.จอ. -พระสุภัสชัย เอกวณฺโณ ๐๘๐๐๑๐๐๗๒๓

๖.จอ.ปากชม

- พระครูสิริสารวิมล วัดถำแสงธรรมพรหมาวาส ๐๘๑๙๓๖๗๔๔๘

- เลข.จอ. -พระศิวเมศวร์ มหาญาโณ ป. ๐๘๕๔๖๒๙๖๕๖

๗.จอ.นาด้วง

- พระครูวีรวงศ์วิวัฒน์ วัดวีระราษฎร์บำรุง ๐๘๖๒๒๔๖๑๖๖๖

- เลข.จอ. พระครูวชิรบุญญากร (บุญช่วย) วัดถำประกายเพชร ๐๘๙๙๔๓๕๘๙๘

๘.จอ.ภูหลวง

- พระครูวิศิษฎ์กิตติคุณ(สมัย) วัดศรีภูหลวง ๐๘๙๘๖๓๔๗๙๘

- เลข.จอ. -พระปลัดภานุภัทร์ ชยธมฺโม วัดใหม่สีชมภู ๐๘๙๘๖๓๔๗๙๘

๙.จอ.ผาขาว

- พระครูสิทธิสารคุณ(สมยศ) วัดศรีนิลวนาราม ๐๘๖๒๓๕๕๐๕๘

- เลข.จอ. -พระสิทธิ์ กนฺตสีโล วัดถำอัครบรรพต ๐๘๕๗๐๔๘๒๐๖

๑๐.จอ.ด่านซ้าย

- พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ (สวัสดิ์ ป.ธ.๓) วัดเนรมิตวิปัสสนา ๐๘๖๘๕๒๕๙๕๐

- เลข.จอ. พระปลัดบุญเพ็ง วรธมฺโม ดร. โทร. ๐๘๙๔๒๖๔๒๓๓

๑๑.จอ.ภูเรือ

- พระครูศรีธีราภรณ์(บุญมี ป.ธ.๖) วัดวารีสาร ๐๘๑๗๗๘๗๕๗๑

- เลข.จอ. - พระมหาชูเชิด ติสฺสโร วัดโพนทอง ๐๘๔๕๑๐๐๐๘๙

๑๒.จอ.นาแห้ว

- พระครูโพธิจริยาภิวัฒน์(บุญเลิศ) วัดโพธิ์ชัย ๐๘๗๙๙๔๓๒๑๑

- เลข.จอ. พระธีระวุมิ สนฺตมโน วัดโพธิ์ชัย ๐๘๒๘๓๕๓๓๔๑

๑๓.จอ.เอราวัณ

- พระครูกวีธรรมนิเทศก์(ประยงค์) วัดเอราวัณพัฒนาราม ๐๘๙๙๔๐๗๗๑๖

- เลข.จอ.พระจินดา จนฺทวณฺโณ วัดเอราวัณพัฒนาราม ๐๘๑๐๕๒๗๕๐๐

๑๔.จอ.หนองหิน

- พระครูมงคลอุดมธรรม วัดเหล่าตุ้มพัฒนาราม ๐๘๗๘๕๘๓๘๐๔

- เลข.จอ. พระมหาครรชิต ญาณโสภโณ ป.ธ.๓ วัดศรีหนองหิน ๐๘๐๗๖๓๙๖๕๙

ฝ่ายธรรมยุต

ที่ปรึกษา

๑. พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน) วัดป่าศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๒. พระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

๓. พระปิยะทัสสี วัดป่าผาเจริญ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

๑. รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเลย

- พระครูกิตติสารสุมนฑ์ วัดศรีสุทธาวาส ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย ๐๔๒๘๓๐๕๖๑,๐๔๒๘๑๑๒๕๕

- เลข.จอ. -พระครูสังฆรักษ์ จิณกมนต์ อภิรตโน ๐๘๑๙๖๔๖๘๑๑

๒. เจ้าคณะอำเภอเมืองเลย

- พระครูสุวรรณรัคนวิมล วัดศรีภูมิ

-เลข.จอ.เมืองเลย(ธ) พระจักรพล ๐๘๗๘๕๘๐๑๗๖

๓. จอ.วังสะพุง

- พระครูสิริวัฒนาธร (น้อย) ๐๘๖๒๓๑๒๒๖๑,๐๔๒๘๕๐๘๗๒

- เลข.จอ. -พระสุพจน์ สุภกิจฺโจ ๐๘๔๔๒๘๙๙๓๒

๔. จอ.ภูกระดึง

- พระครูสังวรกิตติวัฒน์(สังวร) วัดผาสุการาม ๐๘๕๒๖๘๔๗๗๙

- เลข.จอ. -พระสมุห์คมสันต์ สนฺติธมฺโม ๐๘๗๘๖๐๐๖๕๔

๕. จอ.ผาขาว

- พระครูโสภณกิตติวรากร(ประยูร) วัดป่านิมิตอุดมพร ๐๘๙๕๗๓๗๒๗๑

- เลข.จอ. -พระเสาวภาคย์ ปรกฺกโม ๐๘๙๕๗๓๕๖๓๔

๖. จอ.ด่านซ้าย

- พระครูประโชติปัญญาวุธ(ชำนาญ) วัดป่าศิริรุ่งเรือง ๐๘๑๙๖๔๘๐๑๔

- เลข.จอ. -พระธนภูมิ ชยวุฑโฒ ๐๘๒๘๓๗๗๑๒๑

๗. จอ.นาแห้ว

- พระครูสีลพลานุโยค(สุพล) วัดป่าผาซำแคน ๐๘๑๙๖๔๘๐๑๔

- เลข.จอ. -พระณัฐพงษ์ ฐิตปญฺโญ โทร...

๘. จอ.นาด้วง

- พระครูสุมนสังฆกิจ(ทองอาน) วัดถ้ำผาเสลียง๐๘๖๒๓๔๔๕๙๔

- เลข.จอ. -พระกิตติพงษ์ จิรวํโส ๐๘๒๘๓๗๗๑๒๑

๙. จอ.เชียงคาน

- พระครูโสภณวิสุทธิสาร(ก้าน) วัดศรีโพนแท่น ๐๔๒๘๕๕๑๔๙

- เลข.จอ. -พระหมอก จิรธมฺโม

๑๐. จอ.ปากชม

- รักษาการฯ

- เลข.จอ. -พระไชยวัฒน์ ถาวโร ๐๘๓๓๓๕๔๓๘๐

๑๑. จอ.ภูเรือ

- พระครูบริหารกิจจาทร(ถนัด) วัดศรีสุทธาวาส ๐๔๒๘๓๐๑๘๐

- เลข.จอ. พระพิบูรณ์ ชยวฑฺโน

๑๒. จอ.ภูหลวง

- พระครูโกศลธรรมคุณากร(ประครอง) วัดจอมศีสว่าง ๐๘๙๕๗๗๓๓๖๗