Home
เลยประชุมกลุ่มบริหารสมาชิกสหกรณ์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sitthikorn   
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2010 เวลา 09:09

นายสุวิบูลย์ จำรูญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย รายงานว่า เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายสุวิบูลย์ จำรูญศิริ ประธานกรรมการกลุ่มสมาชิกล้านช้าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย กลุ่มศรีล้านช้าง โดยมีเรื่องแจ้งและพิจารณาของที่ประชุมดังนี้

๑. ประธานฯแจ้งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิกและคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง เกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายทั่วไปในการดำเนินการกลุ่มสมาชิกปี ๒๕๕๓  เรื่องขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจข้อมูลบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย ส่งไม่เกิน ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่องรายงานประจำปีสหกรร์ออมทรัพย์ครูเลยฯ ปี ๒๕๕๒  เรื่องรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรร์ออมทรัพย์ครูไทย(เสียชีวิตได้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ค่าบำรุงปีละ ๔,๐๐๐ บาท)
๓. เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องกำหนดอัตราการใช้จ่ายคณะกรรมการบริหารกลุ่มกำหนดให้มีการประชุม ๔ ครั้ง คือ ๒๔ มิถุนายน,๑๙ สิงหาคม,๒๑ ตุลาคม และ ๒๐ มกราคม ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ ๕๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายเอกสารและเครื่องดื่มครั้งละ ๕๐๐ บาท เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิกปี ๒๕๕๓ เป็นโครงการไปทัศนศึกษาและดูงานต่างประเทศ ให้สมาชิกสำนักงานสหกรณ์เป็นผู้กำหนดสถานที่และช่วงเวลา
๔. ขอให้คณะกรรมการฯได้ชี้แจงสมาชิกในเรื่องนโยบายการบริหารงานของสหกรณ์ฯ เพื่อผลประโยชน์ของสหกรณ์และมวลสมาชิกภายใต้หลักธรรมาภิบาล/ทศพร จันทศร ให้ข่าว

 

 

ติดต่อเรา/ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย


ผู้บริหาร

ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ