Home
จังหวัดเลยประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sitthikorn   
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 07:11
นายสุวิบูลย์ จำรูศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย รายงานว่า จังหวัดเลยได้จัดประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ณ  วัดศรีวิชัยวนาราม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสุวรรณธีราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเลย และประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดเลย เป็นประธานโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานจะแจ้งให้ทราบ
๑.๑ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
๑.๒ การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วิสาขบูชา)
ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-  ไม่มี  -
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-  ไม่มี  -
ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑  แจ้งสถิติข้อมูล  จ.๓  จาก  จ.๑ , ร.๑
-  ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จึงทำการสำรวจสถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ครั้งที่ ๒  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๐  ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ  และใช้การพัฒนาการศึกษาของสงฆ์  ต่อไป
-  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่งแบบฟอร์ม จ.๑ , ร.๑ ให้โรงเรียนโดยตรงและจัดทำรายงานสถิติข้อมูลให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย  เพื่อตรวจสอบข้อมูลในแบบ จ.๑ , ร.๑ และแบบ จ.๓ ตามที่โรงเรียนส่งมาให้  และจัดทำข้อมูลที่เป็นภาพรวมของจังหวัด ตามแบบ จ.๓-๒ ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ต่อไป (รายละเอียดเอกสารหมายเลข ๑) 
๔.๒   แจ้งผลโรงเรียน  ผ่าน สมศ. / และโรงเรียนไม่ผ่าน สมศ.
-  ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านผลการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๒  โรงเรียนในสังกัดจังหวัดเลย มีจำนวน  ๕  โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน คือ
๑.  โรงเรียนพระปริยัติศรีจันทร์วิทยา
๒.  โรงเรียนวัดศรีศรีภูเรือ
๓.  โรงเรียนศรีวิชัยวนาราม
๔.  โรงเรียนวัดสันติวนารามวิทยา
๕.  โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม

-ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. ให้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
๔.๓   การยกเลิกกิจการโรงเรียนวัดมหาธาตุวิทยา  วัดมหาธาตุ  อำเภอเชียงคาน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย  แจ้งหนังสือผลการพิจารณาให้หยุดกิจการโรงเรียนแล้ว
ตามหนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ พศ ๐๐๐๒/๘๙๓๗  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒
และกลุ่ม ๗  ได้เข้าไปร่วมประชุมในวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๒ ที่ผ่านมาเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน  
ต่อไป  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒)
๔.๔  การระงับข้อพิพาทโรงเรียนศรีภูเรือ  อ.ภูเรือ  ประธานกลุ่ม ๗  ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย  ไประงับเรื่องเรียบร้อยแล้ว
๔.๕  แผนโครงการระยะยาว  ๔  ปี (2553-2556)  ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยเสนอขอ  จังหวัด/อบจ./  เห็นชอบและตั้งวงเงินงบประมาณไว้ แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ  และส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  มีดังนี้
- โครงการทุนการศึกษาสงฆ์
- โครงการเรียนและสอนธรรมศึกษาตรี  โท  เอก
- โครงการผูกฮักผูกแพง
- โครงการซ่อมแซมอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา
- โครงการตั้งกองทุนสวัสดิการ สวัสดิภาพบุคลากร
- โครงการอุดหนุนการสหกรณ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม
(รายละเอียดตามเอกสาร  หมายเลข ๓)
๔.๖  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  แจ้งอนุญาตให้วัดถิ่นฐานรังสิต  อำเภอภูกระดึงจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ ตามประกาศใบอนุญาตเลขที่  ๕/๒๕๕๓  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔)
-  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย จะดำเนินการประสานงาน เพื่อแต่งตั้งผู้จัดการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๑๔  ตามลำดับขั้นตอนต่อไป
๔.๗  เงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  พศ.โอนเงินมาตั้งเบิกจ่ายที่คลังจังหวัดเลย  ๓  เดือนแล้ว  คือ เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๕๓  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ได้อนุมัติ
เบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๓  แล้วเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย , ค่าภัตตาหาร และค่าไตรจีวร เป็นเงิน  ๓,๙๐๕,๓๕๕  บาท (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕)


๔.๘  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  และจัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด   ให้รงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  ในสังกัดจังหวัดเลยได้รับจัดสรร ดังนี้
-  เงินอุดหนุนซ่อมแซมอาคารเรียน ได้รับจัดสรรเป็นเงิน  ๗๖๐,๐๐๐  บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  จำนวน  ๕  โรงเรียน  ดังนี้
๑.  ร.ร.ศรีจันทร์วิทยา  วัดศรีสุทธาวาส  ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน  ๑๗๐,๐๐๐    บาท
๒.  ร.ร.วัดวังสะพุงพัฒนาราม                 ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน   ๒๐๐,๐๐๐   บาท
๓.  ร.ร.ธรรมนิเทศวิทยา  วัดเอราวัณพัฒนาราม จำนวนเงิน   ๑๐๐,๐๐๐    บาท
๔.  ร.ร.วัดศรีวิชัยวนาราม                     ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน   ๑๕๐,๐๐๐   บาท
๕.  ร.ร.วัดสันติวนารามวิทยา            ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน   ๑๔๐,๐๐๐   บาท
-  เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด  ได้รับจัดสรรเป็นเงิน  ๑๑๑,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ดังนี้
-  เงินอุดหนุนห้องสมุด  จำนวน  ๒  โรงเรียน
๑.  ร.ร.ธรรมนิเทศก์วิทยา  วัดเอราวัณพัฒนาราม  ได้รับจัดสรรจำนวนเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท
๒.  ร.ร.วัดศรีภูเรือ  อำเภอภูเรือ           ได้รับจัดสรรจำนวนเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท
-  เงินอุดหนุนแหล่งเรียนรู้  จำนวน  ๓  โรงเรียน
๑. ร.ร.วัดศรีจันทร์วิทยา  วัดศรีสุทธาวาส  ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน  ๒๕,๐๐๐   บาท
๒.  ร.ร.โกวิทวิทยา  วันจันทรังษี  อ.วังสะพุง  ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน  ๒๓,๐๐๐   บาท
๓.  ร.ร.ปริยัติสามัญวัดโพนชัย  อ.ด่านซ้าย  ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน  ๒๓,๐๐๐   บาท 
-  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย  ได้รับหนังสือแจ้ง เมื่อวันที่  ๑๐  พ.ค.๕๓  จะดำเนินการตรวจสอบแล้วโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  แจ้งว่ายังขาดข้อมูลบางส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เพื่อประกอบการจัดทำระบบข้อมูลข่างสารสนเทศ  เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า  และอ้างอิงข้อมูลต่อส่วนราชการและประชาชน  จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนกรอกข้อมูล  ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด (รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามเอกสารหมายเลข ๖)
มติที่ประชุม เห็นชอบ
-  ส่งเอกสารให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย  ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓   เพื่อดำเนินการรวบรวมส่งเอกสารให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ต่อไป


๕.๒  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จัดโครงการอบรมศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (โยมฆราวาส)    ทั่วประเทศ  สำหรับจังหวัดเลย  จะจัดอบรมตามโครงการดังกล่าว  ในวันที่  ๒๕ – ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 
ณ  วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา  อ.ด่านซ้าย  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม ต้องมีใบประกอบวิชาชีพแล้ว และเข้ารับการอบรมด้วยความสมัครใจ  สำหรับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญจังหวัดเลย  ได้รับโควตาเข้ารับการอบรม   จำนวน  ๑๐  คน
มติที่ประชุม เห็นชอบให้คัดเลือกครูเข้าอบรม จำนวน ๑๕ คน 
-  ให้โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมด้วยความสมัครใจ  โดยให้แจ้งรายชื่อให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย  ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๕.๒  การจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินครู – นักเรียน - บุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  สมควรตั้งหรือไม่?
กรณีฉุกเฉิน คือ  เกิดอุบัติเหตุ – อุบัติภัย – เจ็บป่วย  – มรณภาพ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว  โดยดำเนินการตามแนวทางเดิมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การดำเนินการออกหลักฐานการศึกษาให้นักเรียน ที่ย้ายมาจากโรงเรียนวัดมหาธาตุ 
๖.๒...............................................................
๖.๓...............................................................
๖.๔...............................................................
๖.๕...............................................................
ฯลฯ
ปิดการประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น 

ศิรินาถ  กาษรสุวรรณ  ให้ข้อมูล

LAST_UPDATED2
 

ติดต่อเรา/ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย


ผู้บริหาร

ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ